Obchodní a aukční podmínky

na webu Dražební web - portál dražeb

  

 

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.drazebniweb.cz provozovatele PERTLIK SOFTWARE s.r.o,  IČ:06285538 a účast na elektronických aukcích, dražbách, výběrových řízeních organizovaných subjekty - vyhlašovateli.

(dále též jen „Všeobecné podmínky“, či „VOP") 

 

  

  

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Předmět úpravy: 

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují pravidla užívání internetového portálu www.drazebniweb.cz a účast jednotlivých Uživatelů / Účastníků v elektronických aukcích, dražbách, výběrových řízeních nemovitostí či věcí movitých, příp. jiných penězi ocenitelných hodnot. Na e-aukci, výběrové řízení ani přímý prodej se nevztahuje úprava veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, ale řídí se přiměřeně ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Cílem aukce, výběrového řízení je tak výběr nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva - tzv. realizační smlouvy, kdy hlavním  kritériem výběru je výše nabízené ceny. Účastník aukce se nestává 

vlastníkem předmětu aukce ke dni udělení příklepu, ale až k okamžiku účinků převodu práva dle obecně závazných právních předpisů. 

 

2. Aukcí a výběrových řízení na portálu www.drazebniweb.cz se může zúčastnit a nabídky na odkoupení může činit fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, přičemž současně splňuje podmínky pro nabývání vlastnictví předmětu aukce plynoucí z obecně závazných předpisů. 

 

3. Podmínkou účasti v aukci nebo ve výběrovém řízení je registrace Účastníka dle instrukcí uvedených v pokynech organizátora a zřízení uživatelského účtu.  

 

Výklad některých pojmů: 

 

1. Internetový portál www.drazebniweb.cz je internetová aplikace, prostřednictvím níž zde vyhlašovatelé provádějí aukce, výběrová řízení a Účastníkům, kteří jsou registrováni v souladu s těmito podmínkami, umožňuje těchto aukcí, výběrových řízení a přímých prodejů se zúčastnit a získat právo nabýt do svého vlastnictví předměty všech těchto forem zpeněžení. Na internetovém portálu jsou dále zveřejněny zejména informace o způsobu jeho fungování, postupu při registraci, registrační formuláře, Všeobecné podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných nabídkách, informace o průběhu jednotlivých zpeněžení a v případě ukončení soutěžního kola  o výši nejvyššího podání, jakož i další údaje.

 

2. Provozovatelem internetového portálu www.drazebniweb.cz ,jenž zajišťuje chod systému aukcí, je  PERTLIK SOFTWARE s.r.o, IČ:06285538. Organizátorem e-aukcí jsou jednotliví smluvní partneři provozovatele, kteří za úplatu využívají pronájmu dražební síně. 

 

3. Předmětem zpeněžení se rozumí nemovitosti či věci movité, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. ochranné známky). 

 

4. Vyhlašovatelem je majitel předmětu zpeněžení nebo zprostředkovatel prodeje, případně jiná osoba, oprávněná nakládat s předmětem zpeněžení dle zvláštního zákona (např. insolvenční správce). Podmínkou každého prodeje je uzavření Smlouvy mezi Vyhlašovatelem, zadavatelem či zájemcem a Organizátorem. Vyhlašovatel je oprávněn dát kdykoliv pokyn k upuštění od daného zpeněžení za podmínek, uvedených ve smlouvě. V takovém případě je Účastníkům jimi zaplacená jistota vrácena organizátorem. 

 

5. Účastníkem je osoba, která se zaregistruje na portálu www.drazebniweb.cz zde uvedeným způsobem a splní podmínky uvedené ve vyhlášce či v podmínkách výběrového řízení pro konkrétní zpeněžení. 

 

6. Aukční jistotou je částka ve výši určené pro konkrétní aukci ve vyhlášce, jejíž úhrada je podmínkou připuštění k účasti v aukci. Tato částka je zároveň zálohou na doplacení ceny dosažené v e-aukci a slouží zároveň jako záloha na smluvní pokutu za porušení povinnosti doplatit cenu dosaženou v aukci ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo neuzavření realizační smlouvy mezi vyhlašovatelem a vítězem e-aukce ve stanoveném termínu. 

 

Kaucí je obdobným způsobem částka ve výši určené pro konkrétní výběrové řízení v podmínkách výběrového řízení, jejíž úhrada je podmínkou připuštění k účasti ve výběrovém řízení. Tato částka je zároveň zálohou na doplacení kupní ceny a slouží zároveň jako záloha na smluvní pokutu za porušení povinnosti doplatit kupní cenu  ve stanovené lhůtě nebo neuzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. 

 

7. Vyhláškou se rozumí dokument, kde je uveden mj. popis předmětu aukce, označení vyhlašovatele, stanovení aukční jistoty, výše nejnižšího podání (příhozu), datum a čas zahájení aukce, lhůta k doplacení ceny dosažené v aukci, lhůta k uzavření tzv. realizační smlouvy, lhůta k předání předmětu aukce. 

 

Podmínkami výběrového řízení se obdobným způsobem rozumí dokument, kde je uveden mj. popis předmětu výběrového řízení, označení zadavatele, stanovení kauce, výše minimální nabídky kupní ceny, datum a čas vyhodnocení výběrového řízení, lhůta k doplacení nabídnuté kupní ceny, lhůta k uzavření tzv. realizační smlouvy.  

 

8. Podáním se rozumí úkon Účastníka v rámci probíhající e-aukce, kterým se činí příhoz nejméně ve výši stanovené organizátorem ve vyhlášce. 

 

9. Aukční síní se rozumí detaily konkrétní detail aukce na www.drazebniweb.cz obsahující stručné údaje o předmětu aukce s tím, že po zahájení e-aukce obsahuje aktuální výše dosažené ceny a čas zbývající do konce aukce. 

10. Vítězem se rozumí Účastník, který učinil nejvyšší podání v aukci. 

  

II. REGISTRACE ÚČASTNÍKA 

 

1. Zájemce o účast v blíže neurčeném počtu zpeněžení (tzn. dražeb, aukcí, výběrových řízení) se registruje na portálu www.drazebniweb.cz, a to tak, že vyplní Registraci Účastníka, na jejímž základě bude zájemci zasláno na jím označenou emailovou adresu potvrzení registrace. Zájemce prohlašuje, že byl seznámen s tím, že jím zvolené přístupové heslo je 

výlučné pro jeho osobu a zavazuje se neposkytovat jej třetím osobám a chránit jej 

před jakýmkoli zpřístupněním třetím osobám. Registrovaný účastník bere na vědomí, že v případě, kdy zpřístupní přístupové heslo třetím osobám, a to byť i z nedbalosti, nemůže se z tohoto důvodu domáhat neplatnosti aukce, výběrového řízení či kupní smlouvy vůči provozovateli či organizátorovi.

  

2. Pro povolení účasti v konkrétní aukci, výběrovém řízení, který má přístup do autorizované části portálu www.drazebniweb.cz, povinen uhradit jistotu /kauci/rezervační zálohu nejpozději do data uvedeného ve vyhlášce, podmínkách výběrového řízení. Uhrazením jistoty/kauce/rezervační zálohy se rozumí její připsání na účet organizátora. Po složení aukční jistoty organizátor zpřístupní Účastníkovi účast v aukci a zpřístupní mu i aukční síň, kde aukce bude probíhat. 

 

3. Účastník je povinen provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to ihned, kdy k takové změně dojde. Účastník však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Pokud Účastník svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. 

 

4. Provozovatel je oprávněn vyzvat Účastníka v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je provozovatel oprávněn uživatelský účet Účastníka zablokovat. 

  

III. AUKCE

  

1. Aukci zveřejňuje organizátor na portálu www.drazebniweb.cz. Aukce probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci oprávněni činit podání (příhozy). Tento časový úsek je uveden vždy ve vyhlášce. Aukci provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu aukce činí  licitátor. Veškerý časový průběh elektronické aukce se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.drazebniweb.cz, a jenž se řídí dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time).

 

2. Účastníci mohou činit podání (příhozy) v aukci od okamžiku zahájení aukce a až do skončení aukce, jak  je stanoveno ve vyhlášce. Účastníci jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Účastníci nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený ve vyhlášce, v opačném případě k němu nebude v aukci přihlíženo. Učiní-li několik Účastníků současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, bude rozhodnuto losem, kdo z nich se stane vítězem. Všem Účastníkům se stejným současným podáním programové vybavení organizátora přidělí náhodným způsobem se stejnou pravděpodobností los s celým číslem od 1 až do 1000. Vítězem se stane Účastník s nejvyšším číslem losu. 

 

3. Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem aukce, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, během které lze činit podání, učiní licitátor ukončení aukce, čímž je elektronická aukce skončena. Na detailu aukce se zobrazí informace o skončení aukce. Na detailu aukce se 

zobrazí informace o výši ceny dosažené v aukci a označení identifikátoru Účastníka. Informaci o ukončení aukce zároveň odešle licitátor každému účastníkovi aukce na jeho adresu elektronické pošty.

 

4. Časový limit každé aukce je rovněž uveden v aukční síni, přičemž aktuální časový limit zbývající do ukončení aukce je odpočítáván. 

 

5. Uhrazená aukční jistota se vítězi aukce započte na cenu dosaženou v aukci, ostatním neúspěšným účastníkům aukce bude aukční jistota v plné výši vrácena po skončení aukce převodem na bankovní účet, ze kterého byla poukázana. Účastníkům, kteří aukční jistotu uhradili složením v hotovosti na účet, bude jistota poukázána na účet, který uvedli v registračním formuláři.

 

6. Po skončení aukce bude vítěz vyzván k doplacení ceny dosažené v e-aukci v termínu shodném s termínem uvedeným ve vyhlášce. Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty, pokud není v evyhlášce uvedeno jinak. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené v aukci, pokud není ve 

vyhlášce uvedeno jinak. Organizátor aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty za organizátorem aukce oproti pohledávce organizátora aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za nedoplacení ceny dosažené v aukci ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v aukci  vítěz taktéž ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy, na jejímž základě by bylo na vítěze převedeno vlastnické právo k předmětu aukce. V případě, že vítěz uhradí cenu dosaženou v aukci řádně a včas, bude organizátorem aukce vyrozuměn o této skutečnosti a současně bude vyzván k uzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu, který je přesně uveden ve vyhlášce pro konkrétní aukci. V případě, že vítěz neuzavře s vyhlašovatelem e-aukce realizační smlouvu ve stanoveném termínu, ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy a je povinen uhradit organizátorovi aukce smluvní pokutu, dle podmínek uvedených výše. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro uzavření realizační smlouvy, pokud není ve vyhlášce uvedeno jinak. Organizátor aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za neuzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. 

 

Rozdíl mezi cenou dosaženou v aukci, kterou vítěz uhradil řádně a včas, a aukční jistotou bude vítězi zaslán na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána. 

 

7. Vítěz se stává vlastníkem předmětu aukce ke dni uzavření realizační smlouvy, případně k jinému okamžiku stanovenému pro převod práva zákonem. Aukční jistota se započítává na cenu určenou nejvyšším podáním. Vítěz bere na vědomí, že pokud nedojde k uzavření realizační smlouvy z důvodů na straně vyhlašovatele, stalo se tak nezávisle na vůli organizátora aukce a není  tedy oprávněn domáhat se případné náhrady škody po organizátorovi aukce. 

 

8. Vyhláška může stanovit podmínky provedení aukce odchylné od ustanovení těchto VOP. V takovém případě mají před VOP přednost ustanovení obsažená ve vyhlášce ke konkrétní aukci. 

  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Organizátor negarantuje rychlost připojení jednotlivých Účastníků a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači Účastníka a jeho promítnutí do konkrétní e-dražby či e-aukce. Vzhledem k obnovovací frekvenci a některým nastavením koncových zařízení uživatele a jeho internetového prohlížeče se nedoporučuje činit příhozy v posledních sekundách časového limitu stejně tak se nedoporučuje mít delší dobu vyplněno pole s částkou příhozu, aby tyto příhozy a akce provedené účastníkem mohly vůbec být zaregistrovány a zpracovány systémem aukce či dražby. Organizátor neodpovídá Účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.drazebniweb.cz anebo internetových stránek.

 

2. Podáním žádosti o registraci uděluje Účastník provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací do portálu provozovatele. Osobními údaji pro účely užívání portálu www.drazebniweb.cz se rozumí zejména jméno a příjmení Účastníka, jeho rodné číslo a datum narození, adresa jeho trvalého bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které uživatel sdělí organizátorovi v rámci užívání portálu www.drazebniweb.cz. Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány zejména za účelem správy a provozu konkrétních zpeněžení na portálu www.drazebniweb.cz, umožnění účasti Účastníka v dražbách, aukcích, výběrových řízeních a úkonům s tím souvisejícím.

 

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s provozovatelem. Účastník má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým provozovateli, má též právo na jejich opravu. Účastník je oprávněn požádat provozovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Účastník uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Účastník podáním žádosti o registraci uděluje souhlas k zasílání obchodních nabídek organizátora prostřednictvím textových zpráv SMS a e-mailu. Provozovatel je oprávněn poskytnout tyto informace organizátorovi konkrétních zpeněžení.

  

3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Registrace účastníka, popř. pozastavit účet Účastníka, který podstatným způsobem porušil podmínky registrace, případně podmínky stanovené v e-vyhlášce nebo  tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno portálu www.drazebniweb.cz a jeho provozovatele, případně u kterého má provozovatel důvodné podezření, že má takový Účastník v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. 

 

4. Účastník má právo vypovědět Registraci nejdříve po 30 dnech od skončení poslední transakce, které se účastnil, za podmínky, že vyrovnal vůči provozovateli i organizátorovi a vyhlašovateli všechny své peněžité závazky. Výpověď musí být doručena provozovateli výlučně v písemné podobě na adresu provozovatele. 

 

5. Účastník se zavazuje zachovávat důvěrnost veškerých informací, které mu budou provozovatelem či organizátorem zpeněžení poskytnuty v rámci účasti v tomto zpeněžení (tj. zejména jakékoliv údaje o předmětu zpeněžení, vyjma informace, která je nebo se stane běžně dostupnou jinak, nežli v důsledku jejího neoprávněného prozrazení Účastníkem, nebo v rozsahu, ve kterém je Účastník povinen informaci poskytnout podle obecně závazných právních předpisů), a zavazuje se uchovávat poskytnuté informace v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici. Účastník se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem zpeněžení,  bezodkladně po skončení zpeněžení zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu). Účastník prohlašuje, že bere na vědomí, že informace, které mu budou v průběhu zpeněžení poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje a zavazuje se zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pokud Účastník poruší kteroukoli povinnost sjednanou v tomto odstavci, je povinen uhradit organizátorovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé organizátorovi vyplývající z povinností organizátora, včetně nákladů na zpeněžení. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo organizátora požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 

 

6. Účastník bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Účastníka orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Účastník se v konkrétním zpeněžení dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení  nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. 

 

7. Změny Všeobecných podmínek: Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.drazebniweb.cz, a to v případě, že to bude nezbytné v důsledku změn programového vybavení organizátora, jehož prostřednictvím e-aukce probíhají, či v důsledku změny právní úpravy či v důsledku výkladu právních předpisů prováděného orgány moci soudní. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na portálu www.drazebniweb.cz , nestanoví-li provozovatel termín pozdější. Na již probíhající zpeněžení bude použito dosavadní znění VOP. 

 

8. Rozhodné právo: Tyto VOP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem. 

  

 

PERTLIK SOFTWARE s.r.o,  IČ:06285538 

  

  

  

 

 

Než budete pokračovat
Na webu www.drazebniweb.cz využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.